W trakcie prowadzenia swej działalności wielokrotnie wykonywaliśmy szereg prac charakteryzujących się złożonością i dużym skomplikowaniem, jeśli chodzi o sposób demontażu.

Do takich robót należą rozbiórki całych obiektów lub ich fragmentów (często uszkodzonych) m.in.:

– obiekty zniszczone przez pożary lub inne klęski żywiołowe;

– obiekty o złym stanie technicznym grożące zawaleniem i stwarzające bezpośrednie zagrożenie zdrowia, życia lub mienia w obiekcie jak i w jego sąsiedztwie;

– obiekty, w których ze względu na swoje przeznaczenie wymagane jest częściowe zachowanie funkcjonowania przez czas prowadzenia rozbiórek;

Zadania realizujemy z wykorzystaniem sprzętu z własnego bogatego zaplecza technicznego. Mamy możliwość bieżącego serwisowania, wymiany i uzupełniania zaplecza budowy o dodatkowy osprzęt indywidualnie dostosowanego do realizowanych prac.

Charakter i trudność tego rodzaju robót wymaga od nas scalania różnych technologii budowlanych tj. łączenia usług: wyburzeń przy użyciu sprzętu mechanicznego, prac wykonywanych ręcznie, robót alpinistycznych.

Zadania tego typu należą do najbardziej ryzykownych i wymagają każdorazowo indywidualnego rozeznania, opracowania spójnej technologii poprzedzonej szczegółową analizą tematu, obliczeniami statycznymi, opracowaniem procedur postępowania z szczególnym uwzględnieniem ochrony bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników oraz przewidzenie wszelkiego ryzyka, które może wystąpić w trakcie prac.

Charakter tych robót powoduje, że ich realizacja jest możliwa tylko przez firmy posiadające wysoko wyszkolone zespoły przedprodukcyjne, specjalistyczny sprzęt budowlany oraz pracowników realizujących roboty posiadających odpowiednie uprawnienia i szkolenia. I do takiej grupy należy nasza firma.