RECYKLACE
RECYKLACE

Stavebnictví obrovskou měrou zatěžuje životní prostředí. Současně je však schopno životnímu prostředí odlehčit, a to zejména možností využívat stavební odpady jako náhradu za přírodní suroviny.

Jelikož jednou z našich hlavních činností jsou demoliční práce, představují pro nás stavební a demoliční odpady významný podíl z celkové produkce veškerých odpadů. Odpady se snažíme v maximální míře materiálově využívat místo toho abychom je ukládali na skládky či odstraňovali jinak.

V co největší míře recyklujeme zejména betonový a cihelný odpad. Nabízíme recyklaci třemi mobilními drtiči a dle přání zákazníka také roztřídění vyrobeného kameniva třídícími linkami na požadované frakce. Recyklace odpadů je prováděna dle stanovených a schválených postupů a na základě „Pracovního postupu – systém řízení výroby recyklovaných materiálů drcením“. Při výrobě recyklátů přísně kontrolujeme kvalitu vstupních odpadů do drtícího zařízení a rovněž kvalitu výstupních materiálů, kde jsou navíc kromě chemických vlastností ověřovány i fyzikálně-chemické vlastnosti kameniva dle požadavků norem.

Tyto kvalitní a komplexní služby poskytujeme zákazníkovi kdekoliv v České republice, ale i v zahraničí např. na Slovensku nebo Polsku. Služby jsou prováděny v souladu s platnou legislativou dané země.

Certifikované kamivo vyrobené tímto způsobem má ve stavebnictví pestrou škálu využití, zvláště ty nejkvalitnější tříděné recykláty. Naše  certifikované kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (betonový, směsný nebo struskový recyklát) je nejčastěji používáno jako zásypový a násypový materiál, ale využívá se i pro stabilizaci podkladů.

 

Přijímáme a zpracováváme betony, železobetony!

Příjem stavebního odpadu pro recyklaci – beton

17 01 01 Beton, železobeton

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas k provozování mobilního zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů drcením před jejich dalším využitím. Souhlas byl vydán Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Anna Niemcová, provozní ekolog

Ing.Marcel Smelik, výrobní ředitel

  •